Odpadové hospodárstvo

Aktuality

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Veľké Chlievany č. 5/6/1/2017

zo dňa 1. marca 2017

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany


Kvalifikačné požiadavky na hlavného kontrolóra:

ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,

znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia v samospráve,

prax v samospráve minimálne 3 roky.

 

Požadované údaje k prihláške:

úradne overená fotokópia  dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

profesijný životopis s prehľadom  praxe s uvedením pracovnej pozície,

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7

ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra.


Ďalšie  informácie:

Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzavretý  na 5,33 % úväzku pracovného času, t.j. 2 hodiny týždenne.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do  11.4. 2017 do 14:00 h. na adresu: Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch v zalepenej obálke označenej: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ“

Voľba hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany sa uskutoční dňa  26. apríla 2017

Zverejnené dňa: 2. marca 2017

 

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

 

 

Pozvánka

v zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení  neskorších predpisov zvolávam v roku 2017 prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch.

Zasadnutie sa bude konať dňa 01.03.2017 (streda) o 18:30 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

4. Voľba návrhovej komisie

5. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou obce

6. Príprava voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Chlievany

7. Zmluvy

8. Diskusia

9. Návrh uznesení

10. Záver

Bc. Zuzana Flórová

Starostka obce Veľké Chlievany

 

 

____________________________________________________________________________

 

FAŠIANGY 2017 VEĽKÉ CHLIEVANY

 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili tradíciu v našej obci :)))

________________________________________________________________________

 

Výzva Západoslovenskej distribučnej k orezu a výrubu stromov s upozornením zverejnená     Dokumenty

Dokumenty

________________________________________________________________________

Rozpočet na rok 2017 s trojročným rozpočtom a úpravu rozpočtu r. 2016 nájdete v Dokumenty

Dokumenty

__________________________________________________________________

Oznam pre verejnosť

Obec Veľké Chlievany podľa § 29 ods. 8 zákona na základe žiadosti zo dňa 13.12.2016

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Vo veci:"Rýchlostná cesta R2 Ruskovce -Pravotice - zaslanie oznámenia o zmene

navrhovanej činnosti Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., informuje verejnosť, že toto oznámenie nájde

v Dokumentoch - Povinné zverejňovanie zmlúv a faktúr

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-ruskovce-pravotice-2016-

k nahliadnutiu  na obecnom úrade Veľké Chlievany najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________

Obec Veľké Chlievany

17. novembra 2016 zrealizovala

STRETNUTIE RODÁKOV

k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany

s pogramom od 14:00 hod.Slávnostná svätá omša v miestnom kostole RKC a od 15:00  v kultúrnom domeCimbalová kapela RAJ, Sestry Bacmaňákové, Jozef Opatovský, ONIMO Čuklasovce Monografia Veľké Chlievany podporená TSK a sponzormi

Gratulácie jubilantom z našej obce,

Folklórne vystúpenie veľkochlievanskej mládeže

Občerstvenie podporil 

Projekt podporila:

Veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí pomohli zrealizovať stretnutie rodákov v našej obci.

____________________________________________________________________________________________

 

Preberanie Rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016    si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch počas úradných hodín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dane  z nehnutelností 2016

 

 


_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

ROK 1276- 2016

740. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

30. APRÍL 2016 - 01.MÁJ 2016 STAVANIE MÁJA Park Juraja Palkoviča - MAJÁLES  19:30 hod. s countri skupinou DOSTAVNÍK a disco hudbou v kultúrnom dome vstupné 2 €

08. MÁJ 2016 - ŽELEZNÝ HASIČ V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

08. MÁJ 2016 - DEŇ MATIEK Veľké Chlievany kultúrny dom 16:00 hod.

03. JÚN 2016 - MDD športový areál Veľké Chlievany 16:00 hod.

16. JÚL 2016 - DHZO Nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce športový areál Veľké Chlievany

03. SEPTEMBER 2016 - MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI - DHZO denná hasičská súťaž o putovný pohár veliteľa DHZO

OKTÓBER 2016

- MONOGRAFIA OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY

- OKTÓBER ÚCTA K STARŠÍM kultúrny dom

- TEKVIČKOVÝ SPRIEVOD V MASKÁCH po obci

NOVEMBER 2016 Stretnutie rodákov k 740.výročiu prvej písomnej zmienky o obci Veľké Chlievany kultúrny dom

DECEMBER 2016

-  MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI kultúrny dom,

-  VIANOČNÉ TRHY U NAŠICH SUSEDOV krajín EU - spoznávanie kultúry a tradícií - (KRAKOV)

- BETLEHÉMSKE SVETLO z OcÚ do domovov (24.12.2016)

- BATôŽKOVÝ SILVESTER S PRIVÍTANÍM NOVÉHO ROKA 2017 (kultúrny dom)

JANUÁR 2017 - NOVOROČNÝ KONCERT v RKC sv. Kataríny Alexandrijskej

Akcie sú podporené Trenčianskym samosprávnym krajom, Nadáciou SLSP, Mikroregiónom BÁNOVECKO, RKC Veľké Chlievany, ZO JDS Veľké Chlievany v projekte: "Aktívna staroba 2. ročník", Dobrovoľným hasičským zborom obce Veľké Chlievany, podnikateľmi, občanmi našej obce a dobrovoľníkmi.

________________________________________________________________

 


Ďakujeme všetkým za štedré dary

a všetkým zúčastneným na 6. ročníku
FAŠIANG V NAŠEJ OBCI.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Obec Veľké Chlievany VYHLASUJE ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV

z plastových fliaš,  aviváži, tetrapakov.

Plastové vrchnáky je možné vložiť do pripravenej krabice, ktorá sa nachádza na prízemí v budove obecného úradu.

Darujú sa SOFINKE na liečbu. ĎAKUJEME !!!!

 


 

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa koná

počas pracovných dňoch na ocú po telefonickom dohovore a počas separovaného zberu každú druhú sobotu v párnom týždni.

_________________________________________________________________________________________

Na obecnom úrade  Veľké Chlievany  môžete zakúpiť:

Pohľadnice obce

Pamätná medaila Juraj Palkovič veľká, malá

poštové známky s Jurajom Palkovičom a erbom obce

Tel.kontakt 038/7602386

______________________________________________________________________________

250.výročie narodenia
POCTA JURAJOVI PALKOVIČOVI

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Kto chce iný národ ovládnuť a asimilovať, ten mu vezme dejiny, presnejšie historickú pamäť a historické povedomie ako základné piliere identity a orientácie v eminentne historickom ľudskom časopriestore a nahradí ich vlastnými, politicko-ideologicky zmanipulovanými obsahmi. Ľudské dejiny a celkom osobitne dejiny dvadsiateho storočia smutne potvrdzujú slová britského spisovateľa a politického vizionára Georga Orwella: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť, a kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“ [1]

Za dlhej historickej absencie vlastnej štátnosti táto smutná pravda bolestne postihla práve slovenské historické vedomie. Nebolo náhodou, že prvé moderné národné konflikty v Uhorsku začali v 18. storočí ako spor o počiatky slovenských a uhorských dejín. I v prvej československej republike bol zápas o práva Slovákov úzko spätý so zápasom o dejiny a historickú identitu. Prvý riadny profesor „československých dejín“ na novozaloženej Univerzite Komenského v Bratislave, český historik husitstva a neskôr prvý vyslanec pri Svätej stolici a politik Kamil Krofta, si krátko po svojom menovaní v roku 1920 zapísal do denníka, že jeho cieľom je „dať Slovákom dejiny“ a tak ich „duchovne pripútať k nám“.[2] Ani československí komunisti nezabudli napokon využiť dejiny ako nástroj politickej a ideologickej moci, ktorá ticho pretrvávajúci čechoslovakizmus natlačila do kazajky marxizmu, v ktorého svetle „zákonitosťou dejín“ bola cesta k „víťaznému februáru“ a k „československej socialistickej štátnosti“ a ktorý z takto poňatej histórie vygumoval alebo na strašiaka premenil všetko, čo nepasovalo do jeho politicko-ideologického arzenálu.

Azda najväčším strašiakom boli dejiny Katolíckej cirkvi, vystavené zamlčiavaniu a dezinterpretáciám najrôznejšieho druhu. Vo vedomí úzkej spätosti národnej a naboženskej identity Slovákov každá autorita, ktorá im chcela vnútiť svoju politickú vôľu a ideologické krédo alebo narušiť ich duchovný imunitný systém, sa v prvom rade usilovala kontrolovať a inštrumentalizovať ich nábožensko-cirkevný priestor, dezinterpretovať alebo úplne vymazať z národných dejín zástoj Katolíckej cirkvi a katolíckych osobností, oslabiť alebo zničiť puto medzi kresťanskou a národnou identitou národa.

Tieto tlaky boli a sú v úplnej protive ku pravde o slovenských dejinách, na ktorých počiatku viac než symbolicky stojí Božie slovo: „Na počiatku bolo Slovo a  Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,1). Impozantný Prológ evanjelistu Jána predstavuje najstarší dochovaný literárny text v jazyku starých Slovákov. S kresťanstvom slovenský národ vystúpil na javisko európskych dejín, kresťanstvo dalo formu a obsah jeho svetskej aj náboženskej kultúre, sformovalo jeho totožnosť a uchovalo ju v dlhých storočiach, v ktorých zostal bez akejkoľvek inštitucionalizovanej politicko-územnej opory. Cirkevno-náboženský priestor bol často jediným, v ktorom mohli Slováci žiť popri svojej viere aj svoju národnú identitu, národné obrodenie a zrod prvých národnopolitických programov v mnohom ohľade splýval s činnosťou, ktorá mala za cieľ chrániť ohrozené náboženské záujmy. V situácii historicky podmienenej neúplnej sociálnej pyramídy a absencie laických elít klérus – katolícky aj evanjelický – preberal úlohu náhradnej elity a plnil ju často za veľkých obetí a námah, ktorým národ vďačí za svoje prežitie. Oddeliť slovenské dejiny od kresťanstva znamená vnútorne ich vyprázdniť, zbaviť ich obsahu a v konečnom dôsledku zredukovať na hrsť popola bez kontúr a významu.

Napriek tomu, alebo možno práve preto, sú slovenské dejiny, osobitne dejiny dvoch ostatných storočí, plné podobných manipulačných pokusov. Ich smutným následkom je pokrivené poznanie vlastnej minulosti a nedostatok historického vedomia slovenského národa, ktoré sa pod vplyvom myšlienkového a mediálneho pôsobenia prichádzajúceho zo sekularizovaného postmoderného západoeurópskeho sveta, rezignujúceho na základné piliere svojho duchovného a kultúrneho dedičstva a vyznávajúceho diktát relativizmu a prezentizmu, mení na úplnú stratu historickej dimenzie myslenia.

Jednou z obetí týchto dlhodobých procesov sa stal aj Juraj Palkovič, kňazská, intelektuálna a národno-kultúrna osobnosť, ktorá by v normálnych historických podmienkach zdravého a emancipovaného národného prostredia patrila do panteónu duchovných otcov národa a štátu, vedno s ostatnými príslušníkmi silnej viacgeneračnej skupiny slovenských vzdelancov a národných buditeľov, ktorých otcom je Anton Bernolák, autor prvej kodifikovanej slovenčiny, ktorou o desaťročia predbehol všetky okolité národy vrátane v Uhorsku dominantného maďarského. Bernolákovskej generácii vďačíme aj za prvá modernú vedeckú spoločnosť – Slovenské účené tovarišstvo, svojho času najvýznamnejšiu a najsilnejšiu vedeckú ustanovizeň v Uhorsku, v ktorej radoch boli biskupi, cirkevní hodnostári, prví svetskí vzdelanci. Inými slovami, katolícki bernolákovci sú otcami prvého moderného slovenského vedeckého, národno-kultúrneho, sociálno-politického a duchovno-výchovného programu, o ktorom sa slovenské deti v školách po desaťročia neučili alebo učili málo iba preto, lebo bol katolícky, slovenský a vyspelý.

Juraj Palkovič, cirkevný hodnostár, vzdelanec širokého záberu, profesor morálky, prekladateľ filozofických aj umeleckých diel, predovšetkým však celého Písma svätého, ktorému venoval tri desaťročia svojho života, slavista, bibliotekár a bibliofil, ktorý zozbieral jednu z najvýznamnejších knižných zbierok v Uhorsku svojej doby, vydavateľ a veľkorysý mecenáš bernolákovského hnutia je ozdobou bernolákovskej generácie a zaslúži si, aby slovenská historická veda vyplnila voči nemu svoju dlho zanedbanú podlžnosť a vrátila ho tam, kam patrí – na popredné miesto historického vedomia všetkých Slovákov.

______________________________________________________________________________________________________________

Slovenská pošta, pobočka Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny

Pondelok               08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Utorok                    08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Streda                    07:30 - 12:00         15:00 - 17:00 hod.

Štvrtok                   08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Piatok                     08:00 - 13:00        14:00 - 15:00 hod.

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

 

COOP Jednota Topoľčany, Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny sú zmenené

Pondelok                   06:00 - 08:00 hod.

Utorok                        06:00 - 15:00 hod.

Streda                        06:00 - 15:00 hod.

Štvrtok                       06:00 - 15:00 hod.

Piatok                         06:00 - 15:00 hod.

Sobota                       06:00 - 11:00 hod.

Nedeľa zatvorené

 

Kontakt

Obecný úrad

Veľké Chlievany 80
Veľké Chlievany
956 55

Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky

Kontakt
Tel: 038 / 760 23 86
Fax: 038 / 760 23 86
Mobilný telefón: 0903 399 049
Email:
obecchlievany@slovanet.sk
velkechlievany@velkechlievany.com
Členovia : 12344
Článkov : 12
Počet zobrazení obsahu : 138491