Odpadové hospodárstvo

Aktuality

Preberanie Rozhodnutí k dani z nehnuteľnostiVytlačiť

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016    si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch počas úradných hodín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dane  z nehnutelností 2016

 

 


Obec Veľké Chlievany

 

956 55  Veľké Chlievany 80

Spisová značka: 1/2016/000183 dňa: 15.07.2016

Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE

 

Stavebník: Alessandro Frasconi, Novomeského 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou doplnil dňa 03.06.2016 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Oplotenie“ na pozemku parc.č. C-KN 243/7, v k.ú. Veľké Chlievany. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Veľké Chlievany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva stavebné povolenie na stavbu:

 

Oplotenie

 

návrh umiestnenia na pozemku parc. číslo C-KN 243/7, v katastrálnom území Veľké Chlievany.

 

Projekt stavby rieši:

Výkopové práce budú predstavovať výkop klasickej ryhy pre základový pás oplotenia šírky 300 mm. Prípadné odchýlky je potrebné zohľadniť pri stavebných prácach. Základnou podmienkou založenia základového pásu je vyhotovenie základovej škáry v nezamŕzanej hĺbke, min. 800 mm pod okolitým upraveným terénom.

Základové konštrukcie oplotenia predstavujú základové pásy z betónu prostého šírky 300 mm. Pri realizácii je potrebné do telesa základu vložiť oceľové rúrky pre previazanie základového pásu s murivom oplotenia. Kvôli bezproblémovému zabezpečeniu funkcie vstupnej brány musia byť železobetónové stĺpiky do ktorých bude kotvená brána v spodnej časti spojené základovým pásom.

Murivo oplotenia ako aj stĺpiky medzi jednotlivými poliami budú kotvené plotovými betónovými tvarovkami. Ukončenie stĺpikov a muriva bude vyhotovené krycími platňami.

Nosná konštrukcia otváracej brány ako aj bráničky bude vyhotovená z oceľových profilov. Konštrukcia brány a bráničky bude zhotovená formou osadenia zvislých lát na pomocnú oceľovú konštrukciu.

Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

 

1. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri prác a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať, aby neboli zhoršené podmienky životného prostredia.

2. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č.453/2000 Z. z., upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a záväzné technické normy. Stavba bude spĺňať základné požiadavky v zmysle § 43d stavebného zákona.

 

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil:

Realfin, s.r.o., M. Mišíka 36, 971 01 Prievidza.

 

4. Toto rozhodnutie nie je povolením rozkopávky a s rozkopávkou súvisiaceho dopravného značenia.

 

5. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie stavby odborne spôsobilou osobou.

 

6. S realizáciou stavby sa môže začať, až keď stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Stavebníci sú povinní si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.

 

7. Stavebníci sú podľa § 28 vyhl. č. 453/2000 Z.z. povinní viesť stavebný denník a v zmysle § 10 tejto vyhlášky oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

 

8. V zmysle § 40c zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v zmysle neskorších predpisov je držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií povinný triediť ich podľa druhov, ak ich úhrnné množstvo presiahne 200 ton a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

 

9. V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby je nutné postupovať podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

10. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť, nebude so stavbou začaté.

 

11. Stavebník zabezpečí súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou vytýčením stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

 

12. Stavba bude dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

 

13. Stavebníci dodržia podmienky stanovené v stanovisku: -

14. Uskutočňovaním stavby nesmie dôjsť k poškodeniu a znečisteniu komunikácií. Stavebníci sú povinní dbať, aby čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov, alebo stavieb a aby vykonávaním nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

 

15. Stavebníci sú povinní skládku materiálu umiestniť v priestoroch, ku ktorým majú vlastnícke právo, alebo iný vzťah v zmysle stavebného zákona. V prípade, ak na skládku bude potrebný záber verejného priestranstva, sú stavebníci povinní požiadať správcu verejného priestranstva o povolenie k záberu.

 

16. Stavebníci pred zahájením prác musia požiadať správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie, aby nedošlo k ich poškodeniu.

 

17. Stavebníci zabezpečia stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska z uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch konania.

 

18. Stavebný úrad v zmysle § 81c písm. a) stavebného zákona upúšťa od kolaudácie.

 

19. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky o ktorých by musel stavebný úrad rozhodovať.

 

 

Odôvodnenie:

Stavebník : Alessandro Frasconi, Novomeského 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou doplnil dňa 03.06.2016 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Oplotenie“ na pozemku parc.č. C-KN 243/7, v k.ú. Veľké Chlievany.

Obec Veľké Chlievany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona oznámila začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania podľa § 61 stavebného zákona.

Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie drobnej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na posúdenie dlhší čas, predĺžil by stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad zároveň poučil účastníkov konania, kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli nasledovné doklady:

- Kópia katastrálnej mapy

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

- Súhlasné stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti Viliam Končír.

Obec Veľké Chlievany posúdila predmetnú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby pre stavebné povolenie spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Správny poplatok 10 € bol uhradený 15.07.2016 do pokladne obce.

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Veľké Chlievany, 956 55 Veľké Chlievany 80.

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

 

Doručí sa:

1. Alessandro Frasconi, Novomeského 1321/12, 957 04  Bánovce nad Bebravou

2. Betri, s.r.o., Jesenského 396, 958 53 Skačany – zhotoviteľ

3. Realfin, s.r.o., M. Mišíka 36, 971 01 Prievidza - projektant

4. Obec Veľké Chlievany

5. vlastníci susedných nehnuteľností (parc.č. C-KN 243/9, C-KN 243/5, C-KN 241/1, C-KN 245/2(E-KN 348/2), k.ú. Veľké Chlievany):

Viliam Končír a manželka Lenka, 956 55 Veľké Chlievany 83

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava

Verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov, neznámych účastníkov doručované verejnou vyhláškou.

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho zákona povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Veľké Chlievany. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň tejto lehoty.

 

Vyvesené dňa 15.07.2016                                                 Zvesené dňa ...................................

 

______________________

pečiatka a podpis

 

oprávnenej osoby

 

______________________________________________________________________________________

Telefón                                            Fax                            IČO                   E. mail 00421-038/7602386                         038/7602386               00311260 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Webové sídlo:                                 Mobil:                         DIČ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. www.velkechlievany.com 0911 424 717 2021054332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

ROK 1276- 2016

740. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

30. APRÍL 2016 - 01.MÁJ 2016 STAVANIE MÁJA Park Juraja Palkoviča - MAJÁLES  19:30 hod. s countri skupinou DOSTAVNÍK a disco hudbou v kultúrnom dome vstupné 2 €

08. MÁJ 2016 - ŽELEZNÝ HASIČ V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

08. MÁJ 2016 - DEŇ MATIEK Veľké Chlievany kultúrny dom 16:00 hod.

03. JÚN 2016 - MDD športový areál Veľké Chlievany 16:00 hod.

16. JÚL 2016 - DHZO Nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce športový areál Veľké Chlievany

03. SEPTEMBER 2016 - MIKROREGIONÁLNE SLÁVNOSTI - DHZO denná hasičská súťaž o putovný pohár veliteľa DHZO

OKTÓBER 2016

- MONOGRAFIA OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY

- OKTÓBER ÚCTA K STARŠÍM kultúrny dom

- TEKVIČKOVÝ SPRIEVOD V MASKÁCH po obci

NOVEMBER 2016 OBECNÁ ZABÍJAČKA S TVORIVÝMI DIELŇAMI - ADVENTNÉ VENCE kultúrny dom

DECEMBER 2016

-  MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI kultúrny dom,

-  VIANOČNÉ TRHY U NAŠICH SUSEDOV krajín EU - spoznávanie kultúry a tradícií - (KRAKOV)

- BETLEHÉMSKE SVETLO z OcÚ do domovov (24.12.2016)

- BATôŽKOVÝ SILVESTER S PRIVÍTANÍM NOVÉHO ROKA 2017 (kultúrny dom)

JANUÁR 2017 - NOVOROČNÝ KONCERT v RKC sv. Kataríny Alexandrijskej

Akcie sú podporené Trenčianskym samosprávnym krajom, Mikroregiónom BÁNOVECKO, RKC Veľké Chlievany, ZO JDS Veľké Chlievany v projekte: "Aktívna staroba 2. ročník", Dobrovoľným hasičským zborom obce Veľké Chlievany, podnikateľmi, občanmi našej obce a dobrovoľníkmi.

________________________________________________________________

 


Ďakujeme všetkým za štedré dary

a všetkým zúčastneným na 6. ročníku
FAŠIANG V NAŠEJ OBCI.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

Obec Veľké Chlievany VYHLASUJE ZBER PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV

z plastových fliaš,  aviváži, tetrapakov.

Plastové vrchnáky je možné vložiť do pripravenej krabice, ktorá sa nachádza na prízemí v budove obecného úradu.

Darujú sa SOFINKE na liečbu. ĎAKUJEME !!!!

 


 

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa koná

počas pracovných dňoch na ocú po telefonickom dohovore a počas separovaného zberu každú druhú sobotu v párnom týždni.

_________________________________________________________________________________________

Na obecnom úrade  Veľké Chlievany  môžete zakúpiť:

Pohľadnice obce

Pamätná medaila Juraj Palkovič veľká, malá

poštové známky s Jurajom Palkovičom a erbom obce

Tel.kontakt 038/7602386

______________________________________________________________________________

250.výročie narodenia
POCTA JURAJOVI PALKOVIČOVI

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Kto chce iný národ ovládnuť a asimilovať, ten mu vezme dejiny, presnejšie historickú pamäť a historické povedomie ako základné piliere identity a orientácie v eminentne historickom ľudskom časopriestore a nahradí ich vlastnými, politicko-ideologicky zmanipulovanými obsahmi. Ľudské dejiny a celkom osobitne dejiny dvadsiateho storočia smutne potvrdzujú slová britského spisovateľa a politického vizionára Georga Orwella: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť, a kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“ [1]

Za dlhej historickej absencie vlastnej štátnosti táto smutná pravda bolestne postihla práve slovenské historické vedomie. Nebolo náhodou, že prvé moderné národné konflikty v Uhorsku začali v 18. storočí ako spor o počiatky slovenských a uhorských dejín. I v prvej československej republike bol zápas o práva Slovákov úzko spätý so zápasom o dejiny a historickú identitu. Prvý riadny profesor „československých dejín“ na novozaloženej Univerzite Komenského v Bratislave, český historik husitstva a neskôr prvý vyslanec pri Svätej stolici a politik Kamil Krofta, si krátko po svojom menovaní v roku 1920 zapísal do denníka, že jeho cieľom je „dať Slovákom dejiny“ a tak ich „duchovne pripútať k nám“.[2] Ani československí komunisti nezabudli napokon využiť dejiny ako nástroj politickej a ideologickej moci, ktorá ticho pretrvávajúci čechoslovakizmus natlačila do kazajky marxizmu, v ktorého svetle „zákonitosťou dejín“ bola cesta k „víťaznému februáru“ a k „československej socialistickej štátnosti“ a ktorý z takto poňatej histórie vygumoval alebo na strašiaka premenil všetko, čo nepasovalo do jeho politicko-ideologického arzenálu.

Azda najväčším strašiakom boli dejiny Katolíckej cirkvi, vystavené zamlčiavaniu a dezinterpretáciám najrôznejšieho druhu. Vo vedomí úzkej spätosti národnej a naboženskej identity Slovákov každá autorita, ktorá im chcela vnútiť svoju politickú vôľu a ideologické krédo alebo narušiť ich duchovný imunitný systém, sa v prvom rade usilovala kontrolovať a inštrumentalizovať ich nábožensko-cirkevný priestor, dezinterpretovať alebo úplne vymazať z národných dejín zástoj Katolíckej cirkvi a katolíckych osobností, oslabiť alebo zničiť puto medzi kresťanskou a národnou identitou národa.

Tieto tlaky boli a sú v úplnej protive ku pravde o slovenských dejinách, na ktorých počiatku viac než symbolicky stojí Božie slovo: „Na počiatku bolo Slovo a  Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,1). Impozantný Prológ evanjelistu Jána predstavuje najstarší dochovaný literárny text v jazyku starých Slovákov. S kresťanstvom slovenský národ vystúpil na javisko európskych dejín, kresťanstvo dalo formu a obsah jeho svetskej aj náboženskej kultúre, sformovalo jeho totožnosť a uchovalo ju v dlhých storočiach, v ktorých zostal bez akejkoľvek inštitucionalizovanej politicko-územnej opory. Cirkevno-náboženský priestor bol často jediným, v ktorom mohli Slováci žiť popri svojej viere aj svoju národnú identitu, národné obrodenie a zrod prvých národnopolitických programov v mnohom ohľade splýval s činnosťou, ktorá mala za cieľ chrániť ohrozené náboženské záujmy. V situácii historicky podmienenej neúplnej sociálnej pyramídy a absencie laických elít klérus – katolícky aj evanjelický – preberal úlohu náhradnej elity a plnil ju často za veľkých obetí a námah, ktorým národ vďačí za svoje prežitie. Oddeliť slovenské dejiny od kresťanstva znamená vnútorne ich vyprázdniť, zbaviť ich obsahu a v konečnom dôsledku zredukovať na hrsť popola bez kontúr a významu.

Napriek tomu, alebo možno práve preto, sú slovenské dejiny, osobitne dejiny dvoch ostatných storočí, plné podobných manipulačných pokusov. Ich smutným následkom je pokrivené poznanie vlastnej minulosti a nedostatok historického vedomia slovenského národa, ktoré sa pod vplyvom myšlienkového a mediálneho pôsobenia prichádzajúceho zo sekularizovaného postmoderného západoeurópskeho sveta, rezignujúceho na základné piliere svojho duchovného a kultúrneho dedičstva a vyznávajúceho diktát relativizmu a prezentizmu, mení na úplnú stratu historickej dimenzie myslenia.

Jednou z obetí týchto dlhodobých procesov sa stal aj Juraj Palkovič, kňazská, intelektuálna a národno-kultúrna osobnosť, ktorá by v normálnych historických podmienkach zdravého a emancipovaného národného prostredia patrila do panteónu duchovných otcov národa a štátu, vedno s ostatnými príslušníkmi silnej viacgeneračnej skupiny slovenských vzdelancov a národných buditeľov, ktorých otcom je Anton Bernolák, autor prvej kodifikovanej slovenčiny, ktorou o desaťročia predbehol všetky okolité národy vrátane v Uhorsku dominantného maďarského. Bernolákovskej generácii vďačíme aj za prvá modernú vedeckú spoločnosť – Slovenské účené tovarišstvo, svojho času najvýznamnejšiu a najsilnejšiu vedeckú ustanovizeň v Uhorsku, v ktorej radoch boli biskupi, cirkevní hodnostári, prví svetskí vzdelanci. Inými slovami, katolícki bernolákovci sú otcami prvého moderného slovenského vedeckého, národno-kultúrneho, sociálno-politického a duchovno-výchovného programu, o ktorom sa slovenské deti v školách po desaťročia neučili alebo učili málo iba preto, lebo bol katolícky, slovenský a vyspelý.

Juraj Palkovič, cirkevný hodnostár, vzdelanec širokého záberu, profesor morálky, prekladateľ filozofických aj umeleckých diel, predovšetkým však celého Písma svätého, ktorému venoval tri desaťročia svojho života, slavista, bibliotekár a bibliofil, ktorý zozbieral jednu z najvýznamnejších knižných zbierok v Uhorsku svojej doby, vydavateľ a veľkorysý mecenáš bernolákovského hnutia je ozdobou bernolákovskej generácie a zaslúži si, aby slovenská historická veda vyplnila voči nemu svoju dlho zanedbanú podlžnosť a vrátila ho tam, kam patrí – na popredné miesto historického vedomia všetkých Slovákov.

______________________________________________________________________________________________________________

Slovenská pošta, pobočka Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny

Pondelok               08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Utorok                    08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Streda                    07:30 - 12:00         15:00 - 17:00 hod.

Štvrtok                   08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Piatok                     08:00 - 13:00        14:00 - 15:00 hod.

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

 

COOP Jednota Topoľčany, Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny sú zmenené

Pondelok                   06:00 - 08:00 hod.

Utorok                        06:00 - 15:00 hod.

Streda                        06:00 - 15:00 hod.

Štvrtok                       06:00 - 15:00 hod.

Piatok                         06:00 - 15:00 hod.

Sobota                       06:00 - 11:00 hod.

Nedeľa zatvorené

 

Kontakt

Obecný úrad

Veľké Chlievany 80
Veľké Chlievany
956 55

Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky

Kontakt
Tel: 038 / 760 23 86
Fax: 038 / 760 23 86
Mobilný telefón: 0903 399 049
Email:
obecchlievany@slovanet.sk
velkechlievany@velkechlievany.com
Členovia : 1463
Článkov : 12
Počet zobrazení obsahu : 103629