Odpadové hospodárstvo

Aktuality

Planovana odstavka elektrinyPlanovana odstavka elektriny

_________________________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

E-mailové adresy obce Veľké Chlievany na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov obce Veľké Chlievany pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sú:

 

a) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

b) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bc. Zuzana Flórová, starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 11.04.2019

_________________________________________________________________________

Oznamujeme občanom,

aby v mesiaci apríli nevyužívali priestory športového areálu  - hlavne ihriska, nakoľko sa tam vykonávajú postreky proti burine a podsevu trávnika.

_________________________________________________________________________________

Výsledky volieb prezidenta 2. kolo

 

 

Oznam o parkovaní pred budovou Slovenskej pošty.

Ide o dočasné predimenzovanie parkoviska

z dôvodu vykonávaných prác na miestnej komunikácií.

Ďakujem za pochopenie. Starostka

 

Výsledky volieb prezidenta 1. kolo

9. ročník Fašiangových slávností v našej obci úspešne za nami. Chcem sa všetkým, ktorí sa podieľali na sprievode, programe ako aj ktorí nás aktívne alebo pasívne podporili svojou účasťou  poďakovať za zachovanie tradície.  Starostka

Pozvánka na FAŠIANGY 2019

 

 

OZNÁMENIE

e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti

o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

v roku 2019

E-mailové adresy obce Veľké Chlievany na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov obce Veľké Chlievany pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 sú:

a) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

b) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

 

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 12.02.2019

Výzva - orez stromov ZSE

ekorem oznamenie vo veci - udrzba ochranneho pasma vn.pdf

Dokumenty

Dokumenty

______________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________

 

OZNÁMENIE

e-mailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní

člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

16. marca 2019


e-mailové adresy: a) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,

b) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce

Vo Veľkých Chlievanoch, dňa 30.01.2019

 


Verejná vyhláška Stavebné povolenie Ján Duga

zverejnená Dokumenty - Dokumenty

 

______________________________________________________________

Informácie k voľbe prezidenta str. 1Informácie k voľbe prezidenta str. 2Informácie k voľbe prezidenta str. 3

PLASTY VRECIA ZBER 18.01.2019

 

Lyžiarsky vlek v prevádzke Ruskovce

Úpravy rozpočtu na r. 2018 a Rozpočet na rok 2019

nájdete Dokumenty - Dokumenty

 

_____________________________________________________________

K projektu Revitalizácia stromov 2. etapaRevitalizácia stromov 2. etapa

_____________________________________________________________

INFORMAČNÁ KAMPAŇ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV

LETÁKY MŽP SR  nájdete  na web. stránke  Dokumenty Dokumenty

a na facebook Obec Veľké Chlievany

____________________________________________________________

Informácia o systéme triedeného zberu RECYKLOGROUP

Triedený zber je na základe zákona o odpadoch zavedený v každom meste a obci. Občania triedia odpad alebo jeho zložky podľa jeho druhov, kategórií alebo iných kritérií. Samotný triedený zber teda vzniká práve vďaka občanom daného mesta alebo obce, ktorí odpad vzniknutý v domácnosti triedia do nádob alebo vriec naň určených. Zodpovedným triedením tak priamo vstupujú do systému triedeného zberu.

Triedený zber v mestách a obciach zabezpečuje zberová spoločnosť, ktorá vytriedený odpad odváža a zhromažďuje. Ten je následne dotrieďovaný a odvážaný na ďalšie spracovanie.

Finančné náklady spojené s triedeným zberom papiera, plastu, skla a kovov nehradí občan v miestnom poplatku, ale znáša ich výrobca vyhradeného výrobku. Výrobca znáša všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene zbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu.

Správnym triedením napomáhame recyklácii, čiže opätovnému využitiu už použitých materiálov a produktov a chránime tak životné prostredie.

Dôležité je uvedomiť si základné priority v odpadovom hospodárstve:

 

1. predchádzanie vzniku odpadu

2. príprava na opätovné použitie

3. recyklácia

4. iné zhodnocovanie (napr. energetické)

5. zneškodňovanie

 

Veríme, že sa nám spoločne bude dariť pri ochrane nášho životného prostredia.

______________________________________________________________________

Vec: Územný plán obce Dolné Naštice, Zmeny doplnky č. 1"Oznámenie  strategickom dokumente - informovanie verejnosti

 

Obstarávateľ, obec Dolné Naštice, v zastúpení starostom Mariánom Petreje, doručil Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSZP") podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní  vplyvov  na životné prostredie  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskor ších predpisov (ďalej len "zákon") oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len "oznámenie") "Územný plán obce Dolné Naštice, Zmeny a doplnky č. 1",  Obci Veľké Chlievany boli doručené podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona ako dotknutej obci.

Verejnosť informujeme možno db oznámenia nahliadnuť robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na

http://enviroportal.sk/skleia/detail/uzemny-plan-obce-dolne-nastice -zmeny-doplnky-c-l

Verejnosť môže doruč svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 717, 957 0l Bánovce nad Bebravou.

 

Podľa § 63 zákona  je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám . Ľ. Štúra 7/ 7, 95 7 OJ Bánovce nad Bebravou, kontaktná osoba: Ing. Zengová.

Bc. Zuzana Flórová

starostka obce Veľké Chlievany

Oznámenie o strategickom dokumente  posudzovania vplyvov na ŽP UP ZD Dolné Naštice

na web stránke Dokumenty Dokumenty

 

Preberanie Rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že Rozhodnutia k Dani z nehnuteľností a k Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018  si vyzdvihnite na obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch počas úradných hodín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dane  z nehnutelností 2016

___________________________________________________________

 

Žiadame občanov neparkovať na ceste III. triedy a na autobusovej zastávke pod kostolom na podnet občanov z dôvodu zvýšenej bezpečnosti!!!

Zákaz sypania odpadu na Trasidlá a do silážnej jamy!!!

_________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018,

ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018

 

V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

utváram

v obci Veľké Chlievany 1 volebný okrsok

 

a

 

určujem

 

volebnú miestnosť č. 1

 

v dolnej zasadačke obecného úradu Veľké Chlievany, 956 55 Veľké Chlievany č. 80

 

 

Starostka obce Bc. Zuzana Flórová

________________________________________________

Návrh VZN č. 1/2018 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác

zverejnený Dokumenty - Dokumenty

_______________________________________________________________

NÁVRH KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI Veľké Chlievany na roky 2018- 2021

Na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. z 30. októbra 2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s plánom na úseku sociálnych vecí Obecného úradu Veľké Chlievany a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorého súčasťou  je spracovaný a predložený dokument  „Komunitný plán sociálnych služieb Obce Veľké Chlievany.“

Nájdete na webovom sídle:  Dokumenty  - Dokumenty

na dole uvedenom linku alebo k nahliadnutiu na obecnom úrade Veľké Chlievany.


http://www.velkechlievany.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:dokumenty&Itemid=2

 

Starostka obce Bc. Zuzana Flórová

_______________________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

o určení pracovného úväzku starostu obce,

pracovníkov na preberanie delegačných a kandidátnych listín

a o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec Veľké Chlievany oznamuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 nasledovné:

1. Pracovný úväzok starostu obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva               vo Veľkých Chlievanoch č. 6/7/4/2018 zo dňa 27.06.2018 je 100%,

2. Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola starostkou obce menovaná:

Alena Petrušová, 956 55 Veľké Chlievany 129, tel. 0915 129 517

3. E-mailové adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

a) obecchlievany@slovanet.sk,

b) Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

4. Pracovníci obce poverení na preberanie delegačných a kandidátnych listín:

a) Alena Petrušová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie, Veľké Chlievany 129, tel. 0915 129 517,

b) Bc. Zuzana Flórová, starostka obce, tel. 038/7602386, 0911 424 717,

c) Jana Kotvasová, administratívna pracovníčka, tel. 038/7602386, 0902 178 585

Kandidátne a delegačné listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je možné odovzdať najneskôr 11.09.2018 do 24:00 hod. a to na obecnom úrade vo Veľkých Chlievanoch počas pracovnej doby, resp. mimo pracovnej doby po dohode na vyššie uvedených telefónnych číslach.

___________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

o počte obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obec Veľké Chlievany podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje, že počet obyvateľov obce Veľké Chlievany ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. k 10.07.2018 je

502.

---------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Chlievanoch uznesením č. 6/7/4/2018 zo dňa 27.06.2018 určuje na volebné obdobie rokov 2018 – 2022:

§ v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 5 poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch,

§ v zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Chlievanoch jeden volebný obvod.

_______________________________________________________________

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

https://www.minv.sk/?oso18-info2

 

Informácie pre nezávislých kandidátov

https://www.minv.sk/?oso18_info3

Vzory kandidátnych listín a ich príloh

https://www.minv.sk/?oso18_vzory3

Informácie k vedeniu volebnej kampane

https://www.minv.sk/?oso18_kampaninfo

Tlačivá a vzory pre vedenie volebnej kampane

https://www.minv.sk/?oso18_vzory6

_______________________________________________________________

Poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 z Environmentálneho fondu                                                              v rámci Programu obnovy dediny na Projekt: Revitalizácia stromov 2. etapa

Práce na Lipe vedľa Domu smútkuEF POD 2018 Revitalizácia stromov 2.etapa

 

_________________________________________________________________________

Kalendárny zvoz separovaného odpadu na rok 2018

TEDOS spol. s r.o.,  Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou

OZV SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava

Sklo 1100 L               Plasty vrecia            Papier 1100 L

2 kontajnery             pred domami               3 kontajnery

Dňa                             Dňa                             Dňa

Január        8.                            19.                              2. a 29.

Február      5.                            16.                               26.

Marec        5.                            16.                               26.

Apríl          3. a 30.                   13.                               23.

Máj            29.                          11.                               21.

Jún             26.                           8.                               18.

Júl              23.                           6.                               16.

August       20.                       3. a 31.                          13.

September 17.                          28.                               10.

Október     15.                          26.                                 8.

November 12.                          23.                                 5.

December  10.                          21.                                3.

Plasty pred domami - Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

NEPATRIA SEM!!!!
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod. Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Sklo do kontajnera na OcÚ a pri COOP Jednote - Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod

NEPATRIA SEM!!!!
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Papier do kontajnerov vedľa Coop Jenoty a na OcÚ - Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

 

NEPATRIA SEM!!!!
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

__________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________

ť ľudíAdd what you're doing or how you're feelingTag a location_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na obecnom úrade  Veľké Chlievany  môžete zakúpiť:

Pohľadnice obce

Pamätná medaila Juraj Palkovič veľká, malá

poštové známky s Jurajom Palkovičom a erbom obce

Tel.kontakt 038/7602386

______________________________________________________________________________________________

Rok 2018 - 255.výročie narodenia
POCTA JURAJOVI PALKOVIČOVI

Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Kto chce iný národ ovládnuť a asimilovať, ten mu vezme dejiny, presnejšie historickú pamäť a historické povedomie ako základné piliere identity a orientácie v eminentne historickom ľudskom časopriestore a nahradí ich vlastnými, politicko-ideologicky zmanipulovanými obsahmi. Ľudské dejiny a celkom osobitne dejiny dvadsiateho storočia smutne potvrdzujú slová britského spisovateľa a politického vizionára Georga Orwella: „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť, a kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“ [1]

Za dlhej historickej absencie vlastnej štátnosti táto smutná pravda bolestne postihla práve slovenské historické vedomie. Nebolo náhodou, že prvé moderné národné konflikty v Uhorsku začali v 18. storočí ako spor o počiatky slovenských a uhorských dejín. I v prvej československej republike bol zápas o práva Slovákov úzko spätý so zápasom o dejiny a historickú identitu. Prvý riadny profesor „československých dejín“ na novozaloženej Univerzite Komenského v Bratislave, český historik husitstva a neskôr prvý vyslanec pri Svätej stolici a politik Kamil Krofta, si krátko po svojom menovaní v roku 1920 zapísal do denníka, že jeho cieľom je „dať Slovákom dejiny“ a tak ich „duchovne pripútať k nám“.[2] Ani československí komunisti nezabudli napokon využiť dejiny ako nástroj politickej a ideologickej moci, ktorá ticho pretrvávajúci čechoslovakizmus natlačila do kazajky marxizmu, v ktorého svetle „zákonitosťou dejín“ bola cesta k „víťaznému februáru“ a k „československej socialistickej štátnosti“ a ktorý z takto poňatej histórie vygumoval alebo na strašiaka premenil všetko, čo nepasovalo do jeho politicko-ideologického arzenálu.

Azda najväčším strašiakom boli dejiny Katolíckej cirkvi, vystavené zamlčiavaniu a dezinterpretáciám najrôznejšieho druhu. Vo vedomí úzkej spätosti národnej a naboženskej identity Slovákov každá autorita, ktorá im chcela vnútiť svoju politickú vôľu a ideologické krédo alebo narušiť ich duchovný imunitný systém, sa v prvom rade usilovala kontrolovať a inštrumentalizovať ich nábožensko-cirkevný priestor, dezinterpretovať alebo úplne vymazať z národných dejín zástoj Katolíckej cirkvi a katolíckych osobností, oslabiť alebo zničiť puto medzi kresťanskou a národnou identitou národa.

Tieto tlaky boli a sú v úplnej protive ku pravde o slovenských dejinách, na ktorých počiatku viac než symbolicky stojí Božie slovo: „Na počiatku bolo Slovo a  Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1,1). Impozantný Prológ evanjelistu Jána predstavuje najstarší dochovaný literárny text v jazyku starých Slovákov. S kresťanstvom slovenský národ vystúpil na javisko európskych dejín, kresťanstvo dalo formu a obsah jeho svetskej aj náboženskej kultúre, sformovalo jeho totožnosť a uchovalo ju v dlhých storočiach, v ktorých zostal bez akejkoľvek inštitucionalizovanej politicko-územnej opory. Cirkevno-náboženský priestor bol často jediným, v ktorom mohli Slováci žiť popri svojej viere aj svoju národnú identitu, národné obrodenie a zrod prvých národnopolitických programov v mnohom ohľade splýval s činnosťou, ktorá mala za cieľ chrániť ohrozené náboženské záujmy. V situácii historicky podmienenej neúplnej sociálnej pyramídy a absencie laických elít klérus – katolícky aj evanjelický – preberal úlohu náhradnej elity a plnil ju často za veľkých obetí a námah, ktorým národ vďačí za svoje prežitie. Oddeliť slovenské dejiny od kresťanstva znamená vnútorne ich vyprázdniť, zbaviť ich obsahu a v konečnom dôsledku zredukovať na hrsť popola bez kontúr a významu.

Napriek tomu, alebo možno práve preto, sú slovenské dejiny, osobitne dejiny dvoch ostatných storočí, plné podobných manipulačných pokusov. Ich smutným následkom je pokrivené poznanie vlastnej minulosti a nedostatok historického vedomia slovenského národa, ktoré sa pod vplyvom myšlienkového a mediálneho pôsobenia prichádzajúceho zo sekularizovaného postmoderného západoeurópskeho sveta, rezignujúceho na základné piliere svojho duchovného a kultúrneho dedičstva a vyznávajúceho diktát relativizmu a prezentizmu, mení na úplnú stratu historickej dimenzie myslenia.

Jednou z obetí týchto dlhodobých procesov sa stal aj Juraj Palkovič, kňazská, intelektuálna a národno-kultúrna osobnosť, ktorá by v normálnych historických podmienkach zdravého a emancipovaného národného prostredia patrila do panteónu duchovných otcov národa a štátu, vedno s ostatnými príslušníkmi silnej viacgeneračnej skupiny slovenských vzdelancov a národných buditeľov, ktorých otcom je Anton Bernolák, autor prvej kodifikovanej slovenčiny, ktorou o desaťročia predbehol všetky okolité národy vrátane v Uhorsku dominantného maďarského. Bernolákovskej generácii vďačíme aj za prvá modernú vedeckú spoločnosť – Slovenské účené tovarišstvo, svojho času najvýznamnejšiu a najsilnejšiu vedeckú ustanovizeň v Uhorsku, v ktorej radoch boli biskupi, cirkevní hodnostári, prví svetskí vzdelanci. Inými slovami, katolícki bernolákovci sú otcami prvého moderného slovenského vedeckého, národno-kultúrneho, sociálno-politického a duchovno-výchovného programu, o ktorom sa slovenské deti v školách po desaťročia neučili alebo učili málo iba preto, lebo bol katolícky, slovenský a vyspelý.

Juraj Palkovič, cirkevný hodnostár, vzdelanec širokého záberu, profesor morálky, prekladateľ filozofických aj umeleckých diel, predovšetkým však celého Písma svätého, ktorému venoval tri desaťročia svojho života, slavista, bibliotekár a bibliofil, ktorý zozbieral jednu z najvýznamnejších knižných zbierok v Uhorsku svojej doby, vydavateľ a veľkorysý mecenáš bernolákovského hnutia je ozdobou bernolákovskej generácie a zaslúži si, aby slovenská historická veda vyplnila voči nemu svoju dlho zanedbanú podlžnosť a vrátila ho tam, kam patrí – na popredné miesto historického vedomia všetkých Slovákov.

______________________________________________________________________________________________________________

Slovenská pošta, pobočka Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny

Pondelok               08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Utorok                    08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Streda                    07:30 - 12:00         15:00 - 17:00 hod.

Štvrtok                   08:00 - 13:00         14:00 - 15:00 hod.

Piatok                     08:00 - 13:00        14:00 - 15:00 hod.

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

 

COOP Jednota Topoľčany, Veľké Chlievany

 

Otváracie hodiny sú zmenené

Pondelok                   06:00 - 08:00 hod.

Utorok                        06:00 - 15:00 hod.

Streda                        06:00 - 15:00 hod.

Štvrtok                       06:00 - 15:00 hod.

Piatok                         06:00 - 15:00 hod.

Sobota                       06:00 - 11:00 hod.

Nedeľa zatvorené

 

Kontakt

Obecný úrad

Veľké Chlievany 80
Veľké Chlievany
956 55

Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky

Kontakt
Tel: 038 / 760 23 86
Fax: 038 / 760 23 86
Mobilný telefón: 0903 399 049
Email:
obecchlievany@slovanet.sk
velkechlievany@velkechlievany.com
Členovia : 28771
Článkov : 12
Počet zobrazení obsahu : 284092